fbpx

Čo je SDLC a ako prebieha vývoj softvéru?

Implementácia inteligentných softvérových riešení je potrebná v každom modernom obchodnom odvetví. Väčšina vlastníkov firiem chce zefektívniť pracovný tok a zvýšiť ziskovosť spoločnosti. Keďže oblasť podnikania je nestabilná a neustále sa mení, aj softvér by mal byť flexibilný, škálovateľný, ľahko použiteľný a udržiavaný. Úspešný vývoj softvéru je možný len s jasnými cieľmi, ktoré by sa mali dosiahnuť implementáciou softvéru a presným plánom, ako ich premeniť na skutočnosť.

Čo je Software Development Life Cycle?

Životný cyklus vývoja softvéru, alebo SDLC je proces jasnej definície cieľov a fáz budovania softvérového riešenia. Zahŕňa niekoľko hlavných krokov:

 • Definovanie problémov, návrhy riešenia, a plánovanie;
 • Analýza a špecifikácia;
 • Dizajn;
 • Vývoj; 
 • Testovanie;
 • Nasadenie do prevádzky;
 • Monitoring, údržba, a ďalší rozvoj.
 

Rozhodujúcim dôvodom, prečo prejsť všetkými fázami SDLC, je splniť všetky požiadavky a očakávania zákazníkov s prihliadnutím na načasovanie a počiatočný odhad projektu. Vývoj akéhokoľvek softvérového riešenia na mieru si však vyžaduje nielen silné technické zázemie. Každý zákazník by mal byť informovaný o fázach vývoja, zmenách alebo aktualizácií softvérových komponentov. Musí tiež všetkému jasne rozumieť a zabezpečiť, aby vývoj softvéru smeroval tým správnym smerom. To je dôvod, prečo komunikácia nie je o nič menej dôležitou súčasťou budovania softvéru, ako je voľba technológií.

vývoj softvéru

Prečo je SDLC dôležité?

Pred začiatkom vývoja musí tím vývojárov definovať hlavné úlohy a zoradiť ich do logickej postupnosti. SDLC pomáha zjednodušiť a usporiadať tento proces vďaka svojim jednoduchým fázam, ktoré obsahujú konkrétne úlohy. Medzi hlavné výhody SDLC patria:

 • SDLC poskytuje zákazníkom prehľad o vývoji;
 • sleduje všetky úlohy a termíny;
 • pomáha držať sa vopred stanoveného rozpočtu;
 • pomáha dodržať všetky požiadavky zákazníkov.
 

Životný cyklus vývoja softvéru je nevyhnutný a užitočný súbor pravidiel pomáhajúci úspešnému vyvinutiu softvéru, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákazníkov, a premieňa ich nápady na hotový produkt. Je to tiež príručka pre technických a netechnických členov vývojárskeho tímu. SDLC riadi každého, kto je do procesu vývoja zapojený, ukazuje im jasný plán, ako dosiahnuť ciele, a aké zdroje sú na to potrebné.

Ako SDLC funguje?

Životný cyklus vývoja softvéru zlepšuje efektivitu a kvalitu služieb organizovaním pracovného procesu a sledovaním jeho fáz. Pokiaľ ide o proces vývoja, prvým krokom je identifikovať problémy, s ktorými sa zákazník denne stretáva, a určiť hlavné ciele implementácie softvérového riešenia. Táto fáza je kľúčová, pretože definuje ďalšie kroky tohto procesu. Plánovanie je kľúčom k úspechu vo všetkých oblastiach, najmä ak je dôležité dbať na detaily. U softvérového riešenia tiež znižuje pravdepodobnosť výskytu chýb.

Po analýze požiadaviek a vytvorení plánu úloh sa začína skutočná fáza vývoja, vrátane dizajnu, kódovania a testovania. Testovacia časť si vyžaduje vysokú mieru zodpovednosti a pozornosti špecialistov. Táto fáza je potrebná na odhalenie všetkých chýb v softvérovom riešení a ich odstránenie ešte pred tým, ako sa software uvedie do prevádzky. Slúži tiež na zabezpečenie ideálnej užívateľskej skúsenosti (UX). Testovacia fáza pomáha šetriť čas aj peniaze, pretože ukazuje slabé stránky, ešte vo fáze vývoja softvéru. 

Fázy vývoja softvéru

Vývoj softvéru má sedem fáz, ktorými musí prejsť tvorba každého úspešného produktu. Sú nimi plánovanie, analýza, dizajn, samotný vývoj, testovanie, nasadenie do prevádzky, a údržba.

Plánovanie

Žiadny projekt nemôže začať a úspešne sa rozvíjať bez plánu. Plánovanie pomáha jasne definovať rozsah, ciele a účel nového systému, vypočítať náklady na jeho produkciu, či stanoviť harmonogram projektu a vytvoriť projektový tím. Okrem toho fáza plánovania poukazuje na hlavné riziká a potenciálne problémy, ktoré sa môžu počas procesu vývoja softvéru vyskytnúť. Efektívna osnova a harmonogram tak pomôžu zachytiť problémy ešte skôr, než negatívne ovplyvnia daný projekt.

Plánovanie je teda počiatočným krokom každého SDLC, ktorý zabezpečuje jeho efektívny a bezproblémový priebeh. Stanovuje tiež hranice, ktoré pomáhajú zabrániť rozšíreniu projektu alebo vychýleniu sa od jeho pôvodného účelu.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Analýza 

Túto fázu procesu vývoja softvéru možno nazvať kľúčovou. Je dôležité zhromaždiť všetky informácie a obchodné požiadavky od klienta, aby sme sa naň mohli pozrieť v širšom kontexte. Všetky obchodné potreby a nároky sa neskôr pretavia do úloh pre vývojárov. Po definovaní základných požiadaviek na softvérové riešenie špecialisti vytvoria plán potrebných funkcií, ktoré by mali byť implementované tak, aby splnili všetky klientove požiadavky. Výsledkom tejto fázy je špecifikácia, alebo dokument, ktorý určuje a popisuje všetky softvérové požiadavky.

Dizajn

Táto fáza vývoja softvéru zahŕňa vytvorenie konceptu a modeluje spôsob, akým bude softvér fungovať. Počas tejto fázy načrtnú vývojári aspekty, ako napríklad:

 • Architektúra – praktiky, celkový dizajn a použitie akýchkoľvek šablón alebo štandardov.
 • Používateľské rozhranie – definuje spôsoby, akými zákazníci interagujú so softvérom, a ako softvér reaguje na vstupy.
 • Platformy – definuje platformy, na ktorých bude softvér bežať, ako napríklad Apple, Android, verzia Windows, Linux, alebo dokonca herné konzoly.
 • Programovanie – nielen programovací jazyk, ale aj metódy riešenia problémov a vykonávania úloh v aplikácii.
 • Zabezpečenie – definuje opatrenia prijaté na zabezpečenie aplikácie, môže zahŕňať aj šifrovanie prevádzky SSL, ochranu heslom, a bezpečné ukladanie poverení používateľa.
 • Požiadavky na sieť
 • Databázy.
 

Ide o poslednú fázu pred samotným začiatkom vývoja, na konci ktorej môžu zákazníci vidieť celú štruktúru a prototyp, a teda prvú verziu softvéru. Prototyp demonštruje základnú predstavu o tom, ako bude softvér vyzerať a fungovať. Spätnú väzbu od klienta používame na jeho vylepšenie. Je totiž lacnejšie zmeniť softvér vo fáze prototypu, ako následne komplikovane a zdĺhavo upravovať už produkčnú verziu.

Vývoj

V tejto fáze vývoja píšu vývojári kód a zostavujú softvér podľa predchádzajúcich návrhových dokumentov a schválených špecifikácií. Táto fáza SDLC sa považuje za najdlhšiu a vyžaduje si dôslednú a detailnú pozornosť

Vďaka podrobnému plánovaniu je fáza programovania o niečo jednoduchšia. My v Altamire používame prevažne opensourcové technológie ako PHP, Node.JS, Python na frontende Angular, React, Vue.js a iné. Vývojári si vyberú najvhodnejší “technologický stack” práve na základe špecifikácií projektu a požiadaviek klienta.

Testovanie

Fáza testovania je po plánovaní druhou najdôležitejšou časťou projektu, ku ktorej je potrebné pristupovať naozaj zodpovedne. Keď je softvérové riešenie zostavené, je potrebné ho pred sprístupnením verejnosti otestovať, aby sa odhalili akékoľvek chyby. Zvyčajne sa vykonávajú testy funkčnosti, výkonu, systémovej integrácie, či akceptácie používateľom. Testovacia fáza pomáha znižovať počet chýb a závad, s ktorými sa stretnú koncoví užívatelia. To vedie k ich vyššej spokojnosti a vyššej miere používania. Po overení a validácii softvérového riešenia môžu byť tieto postrehy a vylepšenia zverejnené či rovno implementované. 

Nasadenie do prevádzky

Nasadenie alebo implementácia hotového riešenia, kedy je softvér sprístupnený koncovým používateľom, je poslednou fázou vývoja. Implementačný proces sa taktiež riadi podľa plánu, ktorý vzniká už v úvodnej fáze projektu.

Nasadenie nového softvéru však občas môže byť zložité. Jedným z príkladov je aktualizácia celopodnikovej databázy na novo-vyvinutú aplikáciu. Pretože databázu používa niekoľko ďalších systémov, integrácia podobnej aktualizácie môže vyžadovať viac času a úsilia, ako obvykle.

Údržba

Nasadením softvéru a jeho overením sa však proces nekončí. Riešenie vyžaduje neustále aktualizácie a vylepšenia. Po spustení softvéru väčšinou objavia koncoví používatelia chyby, ktoré sa počas testovania nenašli. Tieto chyby je potrebné opraviť, čo môže viesť k novým vývojovým cyklom.

Fáza údržby zaručí, že váš nový softvér bude stále moderný a včas aktualizovaný. Umožní vám tiež pridávať nové funkcionality, aby ste boli vždy o krok vpred pred vašou konkurenciou. V Altamire sme vám preto na podporu a údržbu vášho softvéru k dispozícií vždy, keď to budete potrebovať.

Na záver 

Model SDLC má za cieľ analyzovať a zlepšiť proces tvorby nového softvéru. Vytvára škálovateľný pohľad na projekt, a to od každodenného kódovania, až po riadenie samotného harmonogramu. Pomáha tiež triediť úlohy a kontrolovať zodpovednosti za všetky požadované funkcie v rôznych fázach projektu. Každý krok v procese by sa mal vykonať opatrne a dôsledne, pretože iba tak môže proces viesť k úspešnému uvedeniu nového softvérového riešenia na trh. Fázy cyklu vývoja softvéru sa však líšia v závislosti od požiadaviek konkrétnej spoločnosti, aj od odvetvia podnikania. SDLC je tak možné meniť alebo rozširovať podľa potrieb našich zákazníkov. 

Altamira ponúka vývoj softvéru na mieru pre rôzne priemyselné odvetvia. Máme relevantné referencie z viacerých špecializovaných odborov, ako je Fintech, Pharma a Healthcare, Médiá a kultúra, Transport a logistika, či cestovný ruch. Napíšte nám a porozprávajme sa o vašom projekte! 

Top