fbpx

Všetko, čo by mal začínajúci OCP vedieť

Na Slovenskom kapitálovom trhu je stále viac aktívnych subjektov, ktoré majú v dlhodobom záujme spravovať peniaze svojim klientom samy, bez toho aby ich museli sprostredkovať iným finančným inštitúciám. Najlepšou možnosťou ako sa starať o peniaze klientov bez nutnosti uzatvárania zmlúv s inými finančnými inštitúciami je založiť si vlastného obchodníka s cennými papiermi (OCP).

Licencia obchodníka s cennými papiermi umožňuje nakupovať a predávať klientom rôzne aktíva podľa toho, aké produkty chce obchodník s cennými papiermi sám ponúkať. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako si založiť obchodníka s cennými papiermi, aké sú legislatívne a prevádzkové požiadavky, a s akým softvérom by mal OCP pracovať. 

ocp

Založenie obchodníka s cennými papiermi

Samotné založenie obchodníka s cennými papiermi spočíva najmä v získaní povolenia na poskytovanie investičných služieb od Národnej banky Slovenska. Je to skôr legislatívny a formálny proces. Spravidla môže trvať od deviatich mesiacov do jedného roka.

Spoločnosť, ktorá sa ale rozhodla spravovať peniaze klientov sama, musí okrem legislatívnych náležitostí spĺňať aj rôzne prevádzkové požiadavky. Tieto požiadavky budú mať zásadnejší vplyv na to, akým spôsobom je majetok klienta spravovaný, a aké výsledky pri správe majetku obchodník s cennými papiermi dosiahne.

Legislatívne požiadavky na vznik OCP

 • Akcionári obchodníka s cennými papiermi by mali byť dôveryhodné osoby s jasným a transparentným obchodným plánom. Tj. aké služby a pre akých klientov má záujem obchodník s cennými papiermi ponúkať.
 • Dôveryhodný pôvod majetku, z ktorého bude založenie a rozbeh obchodníka s cennými papiermi financovaný.
 • Osoby, ktoré budú u obchodníka s cennými papiermi vykonávať kľúčové úlohy musia byť profesionáli s dostatočnou odbornou praxou.
 • Procesy spoločnosti zaznamenané v interných predpisoch obchodníka s cennými papiermi a dokumentácia medzi obchodníkom s cennými papiermi a jeho klientami musia byť vždy v súlade s poslednými legislatívnymi zmenami nie len slovenského práva, ale aj práva EÚ.
 

Bližšie údaje k legislatívnym požiadavkám na založenie obchodníka s cennými papiermi je možné nájsť na web stránkach NBS, alebo v §54 a nasl. zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z..

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Prevádzkové požiadavky

Nastavenie a uplatňovanie prevádzkových požiadaviek má praktický význam na získavanie majetku do správy a dosahovanie výsledkov obchodníka s cennými papiermi.

 • Aké produkty a komu sa rozhodne obchodník s cennými papiermi ponúkať. Či sa jedná o štandardné produkty a formy správy majetku, alebo chce obchodník s cennými papiermi využívať moderné typy správy.
 • Aké možnosti distribúcie pre svoje produkty chce obchodník s cennými papiermi využívať. Či chce obchodník s cennými papiermi využívať finančných agentov, alebo najmodernejšie informačné technológie, ako napr. „appky“, online zazmluvnenie klienta s identifikáciou klienta prostredníctvom videa, alebo kombináciu distribúcie prostredníctvom finančných agentov, využívajúcich moderné technológie.
 • Obchodník s cennými papiermi musí dobre zvážiť akých pracovníkov a s akými skúsenosťami a schopnosťami musí mať, aby mohol klientom ponúkať svoje produkty. Od toho závisí, či klienti dostanú profesionálne služby s očakávaným výsledkom.
 • Na základe toho, aké produkty pre akých klientov a akým spôsobom chce obchodník s cennými papiermi poskytovať vzniknú požiadavky, aký softvér na výkon svojej činnosti bude využívať.  
 
 

Informačný systém je aktuálne pre obchodníka s cennými papiermi najdôležitejším výrobným prostriedkom. Umožňuje mu majetok klientov a ich investície nie len evidovať, ale hlavne mať o nich prehľad a správne ich vyhodnocovať.

ocp

Požiadavky na softvér OCP

 • Softvér by mal slúžiť na viac ako len na evidenciu údajov ako sú kompletné údaje o klientoch, zmluvnú dokumentáciu peňažných a majetkových účtov klientov a úplná evidencia cenných papierov a obchodov, ktoré s nimi klienti realizujú.
 • Softvér by mal byť hlavným zdrojom informácií pre obchodníka o tom, aké služby pre svojich klientov poskytuje a v akej kvalite.
 • Môže tiež slúžiť ako hlavný komunikačný kanál medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a podľa potreby, aj medzi finančným agentom a klientom.
 • V súlade s najmodernejšími trendami by mal byť schopný realizovať uzatvorenie zmluvy s klientom online, tiež z možnosťou úpravy dizajnu podľa požiadaviek jednotlivých finančných agentov, ktorí pre obchodníka s cennými papiermi klientov sprostredkúvajú.

Prečítajte si ako funguje náš softvér Stockino – finančný informačný systém pre obchodníkov s cennými papiermi. Systém spravuje klientske dáta, zmluvy, finačné či majetkové účty, vysporiadava všetky transakcie a reportuje na Národnu banku Slovenska.

Top