fbpx

Medform – digitalizácia tlačív pre zdravotné poisťovne

Súčasťou dennej rutiny lekára je výrazná administratívna záťaž spojená primárne s komunikáciou zo zdravotnými poisťovňami. Najmä liečba náročnejších diagnóz často podlieha schváleniu revíznym lekárom poisťovne. Na základe žiadostí, ktoré musí lekár vypĺňať manuálne, čo ho oberá o to najcennejšie, čo má – čas na pacienta.

V Altamire sme preto vyvinuli systém MEDFORM, ktorý digitalizuje všetky tlačivá všetkých zdravotných poisťovní a umožňuje tak papierové procesy riešiť elektronicky.

digitalizácia tlačív

Východisko

MEDFORM (https://medform.sk) je projekt, ktorého cieľom je digitalizovať tie oblasti zdravotníckej byrokracie, ktoré boli doposiaľ na druhej koľaji. Myslíme si, že lekár ma liečiť a nie riešiť administratívnu záťaž. 
Napriek veľkým investíciam do digitalizácie zdravotníctva existuje stále veľké množstvo procesov, ktoré digitalizované nie sú a lekári v praxi preto stále pracuju s množstvom papierov, žiadostí a protokolov, ktoré sú nútení do poisťovní doručovať poštou.

Spravidla sa jedná napríklad o protokoly o začatí a kontrole liečby (pri rôznych onkologických diagnózach), žiadosti o schválenie finančne mimoriadne náročnej liečby či akékoľvek iné žiadosti požadované poisťovňou a revidované revíznym lekárom. Vzory týchto tlačív sú štandardne dostupné na stránkach zdravotných poisťovní v rôznych formátoch – RTF, PDF či DOCX.

Tlačivá sú často pomerne komplikované, obsahujú veľké množstvo údajov, ktoré musí zdravotnícky pracovník ručne, zdĺhavo vypĺňať. Tlačivo je fyzicky doručené do poisťovne poštou – s výnimkou poisťovne Dôvera, ktorá umožňuje elektronické doručenie prostredníctvom svojho elektronického systému.

Myslíme si, že lekár ma liečiť a nie riešiť administratívnu záťaž. Napriek veľkým investíciam do digitalizácie zdravotníctva existuje stále veľké množstvo procesov, ktoré digitalizované nie sú a lekári v praxi preto stále pracuju s množstvom papierov, žiadostí a protokolov, ktoré sú nútení do poisťovní doručovať poštou.

Riešenie

Poctivá, ručná digitalizácia. Tlačív je veľké množstvo a každé obsahuje veľké množstvo údajov. Vyvinuli sme preto systém, vďaka ktorému je digitalizácia tlačív uľahčená do čo najväčšej možnej miery a „preklapánie“ ich z nesystematickej, „papierovej“ podoby do štruktúrovaných formulárov, ktoré sú súčasťou webového riešenia www.medform.sk. A následne sme ich začali digitalizovať. Pre používateľa systému – lekára – je riešenie absolútne priamočiare a jednoduché. Na stránke si prostredníctvom jednoduchého rozhrania vyberie poisťovňu, v ktorej je pacient poistený a tlačivo, ktoré chce vypĺňať.

MEDFORM sme postavili čo najjednoduchšie, tak, aby ho dokázal lekár bez akýchkoľvek inštrukcií (a obštrukcií) využiť. Systém je možné využívať aj bez registrácie, na jednoúčelové vygenerovanie žiadosti, po registrácií sa však "odomknú" plné možnosti využitia.

Digitalizácia tlačív je proces náchylný na chybovosť. Jedná sa o manuálnu, rutinnú prácu, ktorej výsledok je potrebné dôkladne zvalidovať, aby sme si boli istí kvalitou výstupov. A to sme urobili. Všetky zverejnené, zdigitalizované formuláre prešli interným QA checkom a dôkladným testovaním externým testerom, vieme sa preto spoľahnúť na to, že zdigitalizované výstupy sú také, aké ich používateľ – lekár – očakáva.

MEDFORM.sk je systém, ktorý si zakladá na absolútnej jednoduchosti, používateľ sa preto k digitalizovaným formulárom dostáva defacto na dve až tri kliknutia. Registrácia do systému je prínosom, nie však podmienkou používania. Bez prihlásenia lekár systém využíva na jednorázové vytvorenie žiadosti, ktorá sa dá stiahnuť vo formáte DOC/DOCX alebo PDF. Po registrácií sa však lekárovi otvárajú ďalšie možnosti práce so systémom: 

  • vedenie databázy pacientov
  • vedenie databázy žiadostí a protokolov
  • opakovaná (repetitívna) tvorba žiadostí a protokolov z predvyplnených vzorov
  • opakovaná (repetitívna) tvorba žiadostí a protokolov z predošlých tlačív
  • sledovanie a manažment exspirácie žiadostí a notifikácie s cieľom upozorniť lekára i pacienta na potrebu vytvorenia novej žiadosti
  • štatistické ukazovatele
  • komunikačný modul na SMS komunikáciu s pacientom
  • a mnoho iného.

Právne hľadisko

Uvedomujeme si aj právne hľadisko nakladania s údajmi pacienta, preto na na riešení Medform.sk spolupracujeme s renomovanou právnickou kanceláriou Dagital Legal, ktorá je orientovaná primárne na problematiku ochrany osobných údajov a GDPR. Naše riešenie je plne inline s GDPR, navyše je prevádzkované v súlade s normou ISO 9001 – systém manažérstva kvalty a ISO 27001 o fyzickej a dátovej bezpečnosti. 

Právna analýza, ktorá predchádzala vytvoreniu nášho riešenia je zárukou právnej bezpečnosti ukladaných dát, vyššie spomínané technické normy zasa zárukou dátovej a fyzickej bezpečnosti.

Výsledok

Výsledkom je unikátny informačný systém na webovej platforme, ktorý digitalizuje všetky tlačivá všetkých zdravotných poisťovní, a teda digitalizuje tú časť zdravotníckej byrokracie, ktorá bola doposiaľ opomínaná. Myslíme si však, že ďalším logickým krokom je prepojenie systému Medform priamo so systémami zdravotných poisťovní a to najmä so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá ako zdravotná poisťovňa s najväčším trhovým podielom predstavuje najdôležitejší článok celého procesu. 

Elektronická výmena dát prostredníctvom na to určených rozhraní medzi nami ako poskytovateľom softwaru a poisťovňami je technicky veľmi jednoduchá, politicky už však menej. Veríme, že MEDFORM dokáže preukázať, že digitalizácia tlačív je možná, nie je až tak veľmi náročná a vie ušetriť obrovské množstvo času a v konečnom dôsledku teda aj peňazí. Spoločne s užívateľmi systému – lekármi – dokážeme vytvoriť tlak na poisťovne, ktoré skôr či neskôr budú musieť otvoriť svoje informačné systémy a umožniť prostredníctvom API rozhraní komunikovať a zasielať takéto štruktúrované dáta z externých zdrojov.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie

Top