V√ĚVOJ SOFTWARE NA MIERU

Informańćn√© syst√©my A integr√°cie

Vyv√≠jame, ale aj analyzujeme, konzultujeme a pom√°hame v√°m urobiŇ• tie najspr√°vnejŇ°ie rozhodnutia t√Ĺkaj√ļce sa sotwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ vo vaŇ°ich spolońćnostiach, aby ste sa mohli naplno a efekt√≠vne venovaŇ• svojmu biznisu.

Domov SluŇĺby V√Ĺvoj software

Preńćo software na mieru?

Pri v√Ĺbere softwarov√©ho rieŇ°enia si m√īŇĺete vyberaŇ• z hotov√Ĺch, bal√≠ńćkov√Ĺch produktov alebo si nechaŇ• software vyvin√ļŇ• na mieru. Preńćo by ste si mali nechaŇ• vyvin√ļŇ• software na mieru?

Nekompromisn√Ĺ

Neprisp√īsobujete vaŇ°e procesy softwaru ale software vaŇ°√≠m procesom.

҆k√°lovateńĺn√Ĺ

Software sa Ň°k√°luje a vyv√≠ja spolu s vaŇ°ou spolońćnosŇ•ou a jej potrebami.

nákladovo efektívny

Software sa Ň°k√°luje a vyv√≠ja spolu s vaŇ°ou spolońćnosŇ•ou a jej potrebami.

Firemn√© softwarov√© rieŇ°enia

Riadenie firemn√Ĺch procesov

Vyvinuli sme mnoŇĺstvo rieŇ°en√≠ na riadenie intern√Ĺch obchodn√Ĺch ńći v√Ĺrobn√Ĺch procesov. ńĆi uŇĺ sa jedn√° o software pre obchodn√≠kov s cenn√Ĺmi papiermi,¬†rieŇ°enia na manaŇĺment ńĺudsk√Ĺch zdrojov,¬†software pre liekov√© agent√ļry na manaŇĺment pracovn√©ho workflow alebo r√īzne CRM, skladov√© a objedn√°vkov√© syst√©my pre klientov z oblasti e-commerce¬†zameran√© na riadenia predaja a n√°kupn√©ho procesu.

Prehraҕ video

Preńćo pr√°ve altamira?

PretoŇĺe za takmer 11 rokov na trhu sme si vybudovali procesy, vńŹaka ktor√Ĺm dok√°Ňĺeme vyv√≠jaŇ• r√Ĺchlo a spońĺahlivo. Riadime sa heslom Think Twice Code Once, vńŹaka ńćomu Ň°etr√≠me vaŇ°e prostriedky a dodrŇĺiavame dohodnut√Ĺ budget.

PRIEMYELN√Č SOFTWAROV√Č RIE҆ENIA

sklady, doprava, logistika

Okrem firemn√Ĺch a kancel√°rskych softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ sa zaober√°me aj v√Ĺvojom pre priemyseln√© odvetvia, sklady, dopravu ńći logistiku. Vyv√≠jame rieŇ°enia pre manaŇĺment logistick√Ĺch a skladov√Ĺch spolońćnost√≠¬†s integr√°ciami na aplik√°cie 3. str√°n, aplik√°cie pre spolońćnosti z oblasti drevospracuj√ļceho priemyslu, ale aj rieŇ°enia pre automotive a ńći software na manaŇĺment skladov√©ho hospod√°rstva¬†v s√ļlade so Z√°konom o odpadoch 79/2015 Z.z.

Vyv√≠jame na mieru, podńĺa poŇĺiadaviek klienta

Venujeme sa v√Ĺvoju software na z√°kazku. Nepred√°vame v√°m produkt, ale komplexn√ļ sluŇĺbu a naŇ°e know-how, ktor√© sme z√≠skali rokmi str√°ven√Ĺmi v√Ĺvojom software na mieru rozlińćn√©ho charakteru. Software prisp√īsobujeme firme a nie naopak. 

Softwarov√© rieŇ°enia

Pre farmaceutick√Ĺ priemysel

҆pecifick√Ĺm odvetv√≠m n√°Ň°ho p√īsobenia je v√Ĺvoj softwaru a spolupr√°ca so spolońćnosŇ•ami p√īsobiacimi vo farmaceutickom priemysle. Vyv√≠jam√© pacientsk√© mobiln√© aplik√°cie, softwary zameran√© na prieskum trhu v oblasti life sciences ńći vysoko-Ň°pecializovan√© n√°stroje pre liekov√© agent√ļry na manaŇĺment regulańćn√Ĺch aktiv√≠t.

Budujeme partnerstv√°

naŇ°i klienti

S naŇ°imi klientmi na Slovensku, v ńĆesku, Rak√ļsku, Nemecku, ҆vajńćiarsku ale aj v USA budujeme dlhodob√© partnerstv√° a vzŇ•ahy a sme si ist√≠, Ňĺe v√°m ich radi osobne potvrdia a op√≠Ň°u. Ak sa budete chcieŇ• zveriŇ• do naŇ°√≠ch r√ļk, radi v√°m poskytneme referenńćn√© kontaktn√© osoby, s ktor√Ĺmi sa m√īŇĺete porozpr√°vaŇ• o spolupr√°ci s nami.

V√Ĺvoj webov√Ĺch rieŇ°en√≠
V√Ĺvoj mobilnej aplik√°cie
V√Ĺvoj a podpora webstr√°nky
V√Ĺvoj software a webov
V√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠
V√Ĺvoj a podpora softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠
Poskytovanie softwaru na prieskum trhu
D√°tov√© migr√°cie a v√Ĺvoj webov√Ĺch rieŇ°en√≠.
V√Ĺvoj softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ pre lek√°rov
V√Ĺvoj webov√Ĺch a softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠
V√Ĺvoj a podpora webov√Ĺch rieŇ°en√≠.
V√Ĺvoj a podpora webov√Ĺch rieŇ°en√≠

KONZULT√ĀCIE A ANAL√ĚZY

NaŇ°e know-how z√≠skan√© rokmi sk√ļsenost√≠ z v√Ĺvoja r√īznych softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ poskytujeme aj formou konzult√°ci√≠ zam√ĹŇ°ńĺan√Ĺch rieŇ°en√≠, anal√Ĺz softwarov√Ĺch integr√°ci√≠ ńći auditov s√ļńćasn√©ho stavu softwarov√©ho ekosyst√©mu (aj s presahom do hardwarovej infraŇ°trukt√ļry). Ak chcete svoje softwarov√© rieŇ°enia integrovaŇ• so zachovan√≠m rozumn√Ĺch n√°kladov a bez ńćasov√Ĺch prieŇ•ahov, potrebujete spońĺahliv√©ho konzultańćn√©ho partnera.

Konzultańćn√© sluŇĺby pre s√ļkromn√Ĺ sektor

SOFTWAROV√Č integr√°cie a anal√Ĺzy

Okrem v√Ĺvoj samotn√©ho sa zaober√°me aj konzult√°ciou v oblasti softwarov√Ĺch integr√°ci√≠ a n√°vrhov architekt√ļry.¬†Vieme sa zamyslieŇ• nad vŇ°etk√Ĺmi aspektami integr√°ci√≠ tak, aby v√Ĺsledn√Ĺ set softwarov√Ĺch n√°strojov, ktor√Ĺ mienite pouŇĺ√≠vaŇ• bol dokonale zladen√Ĺ, funkńćn√Ĺ a realizovan√Ĺ za zachovania primeran√Ĺch n√°kladov.¬†NaŇ°e v√Ĺvoj√°rske know-how je v konzultańćnej sf√©re veńĺmi d√īleŇĺit√©, pretoŇĺe v pr√≠pade potreby v√Ĺvojov√Ĺch kapac√≠t ich zabezpeńćujeme in-house.

V√Ĺvoj a konzult√°cie pre Ň°t√°tnu sf√©ru

n√°vrh, anal√Ĺzy, Ň°pecifik√°cie

Zaober√°me sa dod√°vkou softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ aj pre Ň°t√°tnu sf√©ru. Okrem ҆t√°tneho √ļstavu na kontrolu lieńć√≠v, Slovensk√©ho n√°rodn√©ho divadla ńći Ministerstva kult√ļry SR sme dod√°vali v√Ĺvojov√© kapacity aj Ministerstvu vn√ļtra ńći √örad vl√°dy ńĆeskej republiky. M√°me preto zvl√°dnut√© vŇ°etky administrat√≠vno-byrokratick√© povinnosti a pozn√°me procesy spolupr√°ce so Ň°t√°tnou sf√©rou. Radi tieŇĺ dod√°vame naŇ°e know-how formou konzult√°ci√≠ pri tvorbe verejn√Ĺch obstar√°van√≠.

m√°te ot√°zky?

ozvite sa n√°m

Dohodnime si stretnutie, call alebo n√°m skr√°tka nap√≠Ň°te a porozpr√°vajme sa o vaŇ°om projekte. KeńŹ n√°m d√°te z√°kladn√© inform√°cie, obratom v√°m vypracujeme orientańćn√ļ cenov√ļ kalkul√°ciu v√°Ň°ho projektu.
Scroll to Top

ozvite sa n√°m

Dohodnite si konzult√°ciu

Budeme radi, keńŹ sa s nami spoj√≠te a predstav√≠te n√°m v√°Ň° projekt.
M√īŇĺete n√°m tieŇĺ kedykońĺvek zavolaŇ• na +421 948 310 882 alebo poslaŇ• spr√°vu cez Whatsapp. ńĆo najsk√īr sa s vami skontaktujeme.

Florian Schröder
4.5/5
Our team is happy with the quality of work that has been delivered. It is very robust, and the code normally works without us having to test too much. The unit tests are being done by them, and once it gets delivered, it’s usually very solid. There are always a couple of bugs, but I feel they are within very tolerable limits. Overall, we are happy with the quality they deliver.

S NaŇ°imi klientmi

Budujeme partnerstv√°

V√Ĺvoj webov√Ĺch rieŇ°en√≠
V√Ĺvoj mobilnej aplik√°cie
V√Ĺvoj a podpora webstr√°nky
V√Ĺvoj software a webov
V√Ĺvoj mobiln√Ĺch aplik√°ci√≠
V√Ĺvoj a podpora softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠
Poskytovanie softwaru na prieskum trhu
D√°tov√© migr√°cie a v√Ĺvoj webov√Ĺch rieŇ°en√≠.
V√Ĺvoj softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠ pre lek√°rov
V√Ĺvoj webov√Ĺch a softwarov√Ĺch rieŇ°en√≠
V√Ĺvoj a podpora webov√Ĺch rieŇ°en√≠.
V√Ĺvoj a podpora webov√Ĺch rieŇ°en√≠