fbpx

Stockino – finančný informačný systém pre obchodníkov s cennými papiermi a finančné spoločnosti

Oblasť finančníctva spadá medzi štátom regulované odvetvia na Slovensku, ale aj kdekoľvek v EU. Spoločnosti, ktoré obchodujú v mene svojich klientov alebo spravujú ich majetok musia spravidla disponovať licenciou udeľovanou Národnou bankou Slovenska (NBS) a spĺňať prísne regulačné kritéria. A to nielen voči nášmu národnému regulátorovi (NBS), ale aj voči Európskej centrálnej banke, ktorá trh reguluje na európskej úrovni.

Proces zakladania právnej entity – akciovej spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi (o. c. p., a. s.) je administratívne náročný a prináša množstvo legislatívnych povinností. Okrem iného kladie nároky aj na softvérové vybavenie spoločnosti, ktorá sa o udelenie licencie uchádza.

stockino

Softvér pre obchodníkov s cennými papiermi, či iné finančné spoločnosti podliehajúce regulácií, musí pred udelením licencie prejsť obhliadkou alebou auditom Národnej banky Slovenska. Obhliadka validuje splnenie povinných nárokov na softvéry a zároveň overuje schopnosti konkrétnych pracovníkov so softvérom pracovať tak, aby mohli plniť svoje legislatívne povinnosti.

Stockino je krabicové riešenie, softvérový produkt zameraný práve na spoločnosti z tohto regulovaného odvetvia, ktoré spĺňa všetky náročné požiadavky Národnej banky. Zároveň pomáha automatizovať a digitalizovať interné procesy finančných spoločností.

Ako Stockino funguje?

Softvér pre obchodníkov s cennými papiermi Stockino je otvorená platforma. Funguje v prostredí webového prehliadača v cloudovom, alebo aj on-premise prostredí. Samotný výber riešenia – cloud vs. on-premise – odzrkadľuje nároky na bezpečnosť. Všetky osobné dáta sú do databázy ukladané šifrovane a celá komunikácia plynie cez zabezpečený SSL protokol. Napriek tomu sú spoločnosti, ktoré si pre extra vysokú mieru bezpečnosti zvolia riešenie on-premise. A teda prevádzkovanie softvéru na serveroch výhradne v rámci internej siete, bez pripojenia do internetu.

Čo to znamená otvorená platforma? Stockino vo svojom základe prichádza s nespočetným množstvom modulov. Pokrývajú všetky denné rutinné činnosti finančných spoločností a pomáhajú pokryť procesy, ktoré tieto spoločnosti musia mať zavedené na svoju “seamless” prevádzku. Avšak, pri tvorbe každého softvéru je potrebné myslieť na nuansy a špecifiká, ktoré jednotlivé spoločnosti od seba odlišujú. Stockino na tieto odlišnosti reaguje a ponúka veľmi široké možnosti “customizácie” –  úpravy softvéru na mieru, ale aj tzv. on-demand vývoja. Licencovaný zákazník Stockina teda môže počítať s tým, že softvér bude reagovať na meniace sa požiadavky. Či už “automaticky” – napríklad so zmenou legislatívy alebo plánovanými updatmi podľa roadmapy vývoja, ale aj “on-demand”, teda podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Stockino je tzv. uzávierkový systém, tzn., že transakčné dáta kumulované v systéme sa na dennej báze konsolidujú a tvoria tak denné uzávierkové konsolidované sumáre. Vďaka tomu je systém rýchly aj pri dlhoročnom používaní so státisícmi či miliónmi databázových riadkov. Pri reportingu a práci s dátami sa spravidla využívajú denné, konsolidované dáta, nie je preto nutné prehľadávať celú komplexnú databázu transakcii. 

Súčasťou celého komplexného riešenia sú aj funkcionality zamerané na digitálny onboarding klientov a tvorbu klientskej zóny – rozhrania pre investorov, poskytujúce real-time pohľad na vývoj investičného portfólia.

Aké moduly Stockino obsahuje?

Samozrejme, nosným prvkom a jednotiacou entitou celého systému je Klient a Cenný papier, resp. Equita, s ktorými sú zviazané takmer všetky ostatné moduly celého systému. O klientoch v rámci systému evidujeme všetky legislatívne povinné informácie, a taktiež ostatné nevyhnutné dáta a entity, ktoré následne umožňujú manažment potrebných procesov. To sú napríklad nasledujúce moduly.

Finančné (peňažné) účtyVirtuálne finančné účty slúžiace na internú evidenciu peňazí.
Majetkové účtyVirtuálne majetkové účty evidujúce majetok klienta.
Investičné stratégieZaradenie klienta do investičnej stratégie automatizuje nákupné procesy.
ZmluvyEvidencia zmlúv a ostatnej dokumentácie klienta.
TransakcieDetailná evidencia všetkých transakcií vykonaných na finančných účtoch.
PokynyEvidencia zadaných pokynov na nákup či predaj.
ObchodyDatabáza vykonaných pokynov.
Cenné papierePrehľad majetku a zoznam cenných papierov v majetku klienta.

Stockino vo svojom základe prichádza s nespočetným množstvom modulov. Pokrývajú všetky denné rutinné činnosti finančných spoločností a pomáhajú pokryť procesy, ktoré tieto spoločnosti musia mať zavedené na svoju “seamless” prevádzku.

Investičné stratégie alebo portfólia

Jedným z nosných modulov Stockina sú Investičné stratégie. Tie slúžia na kategorizáciu klientov a zároveň automatizáciu hromadnej správy investičného portfólia. Investičná stratégia je plne konfigurovateľná entita, obsahujúca zvolené aktíva a eventuálne aj benchmark (napr. S&P 500), podľa ktorého sa porovnáva výkon stratégie. V prípade aktívneho modulu na automatické kalkulovanie obchodov sa Stockino postará aj o automatizovanie tvorby nákupných pokynov na také množstvo aktív, ktoré zodpovedá percentuálnym pomerom v rámci danej stratégie a zároveň berie do úvahy stav na finančných účtoch klienta. Z toho vyplýva aj potreba pracovať so zlomkovými akciami, teda frakciami – áno Stockino je prispôsobené na možnosť frakčného obchodovania.

Peniaze, pokyny, konfirmácie

Peniaze, pokyny a konfirmácie, sú dôležité a navzájom prepojené moduly na vkladanie, následnú konfirmáciu a zadávanie pokynov na trh. V OCP spoločnostiach sú spravidla zodpovednosti rozdelené medzi Front Office a Back Office. To reflektuje aj nastavenie užívateľských rolí a právomocí v rámci Stockina. Zadávanie pokynov na nákup či predaj do systému je v agende užívateľa s rolou Front office a samotné konfirmovanie a vysporiadávanie pokynov je zodpovednosťou spravidla iného administrátora – je tak zachovaná kontrola štyroch očí.

Samotné zadávanie pokynu, jeho validácia, konfirmácia, zadanie na trh a vysporiadanie sú veľmi komplexné obrazovky, na ktoré je naviazané veľké množstvo validácií a automatických kontrol. Cieľom automatizovaného validovania je predísť prípadným chybám a zároveň generovať do systému také kvalitné dáta, aby následný reporting regulačným orgánom prebiehal bez problémov.

Súčasťou spomínaných modulov je aj vysporiadavanie dividend, prípadných stock-splitov, ale i správa a účtovanie Poplatkovej štruktúry. Poplatková štruktúra je plne konfigurovateľná, nastaviteľná podľa potrieb konkrétneho zákazníka.

V OCP spoločnostiach sú spravidla zodpovednosti rozdelené medzi Front Office a Back Office, čo reflektuje aj nastavenie užívateľských rolí a právomocí v rámci Stockina.

stockino konfirmacia pokynu

Reporting

Stockino obsahuje veľmi komplexný reportingový modul, v rámci ktorého je možné sa pozrieť na dáta celej spoločnosti z rôznych pohľadov. Okrem legislatívne povinných reportov – napr. reporting pre Národnú banku Slovenska či ESMA reporting, sú k dispozícií desiatky ďalších interných reportov. Tieto slúžia jednak pre klientov (napr. zhodnotenie finančných prostriedkov, výpisy z účtov), jednak pre interné potreby (napr. prehľady vkladov, obchodov, pokynov). Množstvo z reportov je automatizovaných a výstupy sú v stanovených intervaloch zasielané tam, kde sú očakávané – klientom či administrátorom systému. Stockino zároveň obsahuje množstvo interných “triggerov”, ktoré vygenerujú report či aspoň notifikáciu, súčasťou je aj tzv AML – Anti Money Laundering report. Reporty zároveň patria medzi jednu z tých funkcionalít, ktore sa často doprogramovávajú namieru konkrétnemu zákazníkovi, nakoľko si môže vymyslieť vlastný pohľad na dáta, ktore spoločnosť zbiera.

Reporty regulátorom – NBS, ESMA sú generované automatizovane, pričom celý systém je koncipovaný tak, aby dáta, ktoré sú zbierané a evidované v Stockine boli dostatočne obsiahle pre generovanie legislatívou daných reportov.

Okrem legislatívne povinných reportov – napr. reporting pre Národnú banku Slovenska či ESMA reporting, sú k dispozícií desiatky ďalších interných reportov. 

P&L alebo Profit & Losses

P&L je samostatný plugin Stockina, veľmi komplexný modul na sledovanie výkonnosti jednotlivých portfólií, resp. celých investičných stratégií. Obsahuje komplexný matematický model na výpočet hodnoty portfólia.

Aká je cenová politika?

Stockino je softvér s jednoduchou cenovou politikou poskytovania tzv. EULA licencii, pričom základná cena sa skladá z dvoch zložiek:

  • inštalačný poplatok softvéru zahŕňajúci aj istý počet človekodní potrebných na úpravy systému na mieru, alebo migráciu dát z iného softvéru
  • mesačný licenčný poplatok s ohľadom na počet a charakter využívaných modulov.


Vzhľadom na regulačné požiadavky NBS, každý držiteľ licencie o.c.p musí disponovať aj platnou SLA (Service Level Agreement ) zmluvou, ktorou prevádzkovateľ softvéru garantuje klientovi reakčné časy a servisné podmienky. Táto zmluva je cenovou súčasťou mesačného licenčného poplatku a nenavyšuje finančné náklady na prevádzku.

Stockino je určené aj pre začínajúce finančné spoločnosti, ktoré ešte pred podaním žiadosti o udelenie licencie musía disponovať Zmluvou o budúcej zmluve o poskytnutí softvéru – počítame s tým a radi pomôžeme s potrebnou dokumentáciou.

financial software

Digitálny onboarding a klientské zóny

Súčasťou Stockina sú aj výstupy pre klientov finančných spoločností a nástroje pre ich digitálny onboarding, prepojené priamo s core systémom Stockino. Digitálny onboarding je téma, ktorú pandemická situácia urýchlila. Zvýšil sa tlak na digitalizáciu procesov spoločností, práve kvôli obmedzeným možnostiam osobného stretávania. Digitálny onboarding Stockina je legislatívne 100% compliant proces, vďaka ktorému sa osoba stáva klientom finančnej inštitúcie bez potreby fyzickej návštevy pobočky. Súčasťou riešenia môže byť aj tvárová biometria, teda overenie identity klienta, ale zároveň aj digitálne podpisovanie zmluvnej dokumentácie prostredníctvom tabletu či smartfónu. V rámci onboardingu klient prechádza nielen legislatívou vyžadovanými krokmi, ako je napríklad povinný investičný dotazník, ale pokojne i komerčným dotazníkom slúžiacim na zistenie investičných zámerov alebo preferencií klienta.

Digitálny onboarding Stockina je legislatívne 100% compliant proces, vďaka ktorému sa osoba stáva klientom finančnej inštitúcie bez potreby fyzickej návštevy pobočky.

stockino digitalny onboarding

Klientská zóna je ďalším logickým krokom “onboardovaného” klienta, v rámci ktorej dostáva užívateľ prístup ku svojim dátam. V reálnom čase prehliada stavy svojich finančných či majetkových účtov, môže zadávať pokyny na nákup či predaj aktív, ale aj vklad či výber finančných prostriedkov. Klient má taktiež v centre správ v klientskej zóne prístup k zmluvnej dokumentácii a reportom, ktoré mu môžu byť zamestnancami ocp generované na vyžiadanie. Klientska zóna je dodávaná ako white-label riešenie, plne upraviteľné do vizuálnej identity konkrétneho obchodníka, aby čo najkonzistnejšie dopĺňala všetky vizuálne výstupy spoločnosti.

Okrem prístupu klientov ku svojim dátam, klientská zóna umožňuje aj prístup sprostredkovateľov/predajcov k dátam svojich klientov. To veľmi sprehľadňuje ich prácu a umožňuje im mať kontrolu nad stavom klientských portólii. Tento prístup pre sprostredkovateľov do klientskej zóny je dokonca možné pomocou API integrovať do existujúcich CRM riešení sprostredkovateľov. Tým im umožníme obsluhu klientov pod jednou strechou bez nutnosti opustiť svoju CRM aplikáciu.

stockino

Na záver

Stockino je moderný finačný evidenčný systém s napojením na dáta z finančných trhov, s modulárnou architektúrou. Umožňuje out-of-the-box prevádzku pre novovzniknuté finančné spoločnosti, takže dokáže procesy spoločností formovať. Vďaka otvorenej architektúre je možné procesy v Stockine naopak prispôsobiť aj špecifickým požiadavkám spoločností dlhodobo etablovaných na trhu.

Stockino vzniklo spoluprácou viacerých obchodníkov s cennými papiermi. Jeho cieľom je dlhodobo budovať trhový štandard a stať sa lídrom v softvéroch pre finančné inštitúcie, wealth management spoločností, obchodníkov s cennými papiermi, asset manažérov či iné inštitúcie spravujúce aktíva svojich klientov.

Dohodnite si konzultáciu a komplexnú prezentáciu možností softvéru Stockino a zvážte ho ako alternatívu k existujúcim – skonstnateným alebo príliš nákladným softvérom, ktoré sú na trhu k dispozícií.  

Top